Tu vám prinášame prehľad pojmov, ktoré používame na našich prednáškach a možno vám nie sú úplne jasné :)

Antisemitizmus

– spôsob vnímania Židov, hraničiaci s nenávisťou voči nim. Antisemitizmus obviňuje Židov zo sprisahania za účelom škodiť ľudstvu a obohacovať Židov. Častokrát viní Židov z toho, že môžu za všetko zlo sveta. Táto nenávisť sa prejavuje v slovných prejavoch, textoch, grafických formách a fyzických akciách.

– spôsob vnímania Židov, hraničiaci s nenávisťou voči nim.

Extrémizmus

– konanie a aktivity vychádzajúce z postojov krajne vyhrotenej, demokratickému systému nepriateľskej ideológie, ktoré či už priamo alebo v určitom časovom horizonte deštruktívne pôsobia na existujúci demokratický systém a snažia sa ho nahradiť systémom typu totalitného režimu alebo diktatúry.

Útočí na systém základných práv a slobôd, garantovaný ústavou a medzinárodnými ľudsko-právnymi dokumentmi. Extrémizmus používa násilia voči svojim ideovým oponentom, zložkám štátnej moci, či voči majetku z ideových alebo politických dôvodov.

Diskriminácia

– znevýhodňovanie alebo obmedzovanie jednotlivca alebo skupiny osôb, ktoré sa deje z dôvodu ich pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery, náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia.

Diskrimináciou je každé neopodstatnené nerovnaké zaobchádzanie s ľuďmi zo strany štátu alebo iných ľudí, ktorí majú istú moc, právomoci alebo sa pohybujú v prostrediach, kde sú ľudia jeden od druhého istým spôsobom závislí.

Holokaust (z gréckeho holo = celý a kaustos = spáliť)

–  systematické, štátom vykonávané prenasledovanie a hromadné vyvražďovanie etnických, náboženských, či politických skupín. Najčastejšie sa spája s úmyselným pokusom vyhladiť židovskú rasu v Európe v rokoch 1941 až 1945.

Holokaust  okrem Židov bol namierený aj proti Poliakom, Bielorusom, Ukrajincom a iným príslušníkom slovanskej rasy. Likvidovaní boli tiež Cigáni, homosexuáli či ľudia s telesným či duševným postihnutím. elkový počet obetí holokaustu sa odhaduje na 12 až 16 miliónov, z toho zhruba 6 miliónov Židov.

Nacionalizmus

– viera, presvedčenie alebo politická ideológia, ktorá je založená na sebaidentifikácii jednotlivca so skupinou ľudí definovaných spoločným pôvodom, jazykom, kultúrou, históriou – národom, pričom takáto skupinová identita je nadradená všetkým ostatným skupinovým identitám a stáva sa identitou najdôležitejšou (som v prvom rade Slovák, až potom učiteľ, futbalista, muž, žena, katolík…).

Podľa nacionalizmu by v každom suverénnom štáte by mal žiť a vládnuť jeden národ. Vyhrotený nacionalizmus, smerujúci proti všetkým osobám na danom území, ktoré nepatria medzi väčšinový národ, bol príčinou mnohých konfliktov a vojen.

Nenávisť a nenávistný prejav (hate speech)

– verejný písomný, verbálny, grafický, zvukový alebo audiovizuálny prejav, ktorý podnecuje, rozširuje, propaguje alebo ospravedlňuje nenávisť voči jednotlivcom alebo skupinám osôb pre ich pohlavie, národnosť, jazyk, náboženstvo, rasu, etnickú príslušnosť, farbu pleti, pôvod, sexuálnu orientáciu, telesné postihnutie či inú charakteristiku.

Nenávistné prejavy sú podľa slovenskej legislatívy trestné, keďže zasahujú do práva na ochranu dôstojnosti osôb (§423 a 424 Trestného zákona), taktiež sú aj protiústavné (čl. 12 a 26 Ústavy SR).

Rasizmus

– je teória, ktorá rozdeľuje ľudí na základe vonkajších vlastností ako farba pleti, vlasov, tvar očí, tvar lebky, výška postavy na rasy (obvykle na bielu, žltú a čiernu rasu) a prisudzuje im na základe týchto vonkajších charakteristík aj mentálne a emočné vlastnosti a schopnosti.

Z rasizmu vychádzajú aj mnohé iné príbuzné teórie, rasizmus bol ideovým východiskom zločinov proti ľudskosti páchaných počas II. svetovej vojny ako bol holokaust či systematické usmrcovanie telesne a mentálne postihnutých osôb, a pod.

Xenofóbia (z gréčtiny xenos = cudzí a phobos = fóbia alebo strach)

– ide o neodôvodnenú obavu z neznámeho, ktorá sa prejavuje vo vzťahu k ľuďom inej kultúry, iného náboženstva či iného výzoru než je kultúra, náboženstvo alebo výzor skupiny, do ktorej patrí ten, ktorý cíti strach. Strach často prerastá do agresívneho odmietania až násilia.

Spracovné podľa projetu nehejtuj.sk.

Nástroje

Nenávistné prejavy majú mnoho dopadov, o ktorých bežne neuvažujeme. Nenávistnými prejavmi začalo mnoho tragédií v ľudských dejinách, najznámejšou v negatívnom zmysle bol Holokaust. V súčasnosti sa nenávistné prejavy šíria veľmi rýchlo na internete, narastá ich intenzita aj množstvo. To, čo začne slovnými útokmi na internete (cyberhate), často končí prejavmi fyzického násilia v reálnom živote.

Práve preto chceme proti nenávistným prejavom bojovať a v tejto sekcii uvádzame nástroje na boj proti hate speech, cyberhate, rasizmu a diskriminácii. To, že nejde len o pojmy, ale závežné problémy našej spoločnosti, svedčí fakt, že sa im venuje medzinárodné právo, ale aj slovenská legislatíva a slovenská vláda.

Ako môžete pomôcť vy?

Ak ste našli na internete prejavy nenávisti, odporúčame, aby ste kontaktovali administrátora danej stránky a upozornili ho na to, že na stránke je nenávistný prejav, čo je protizákonné. Nahlásenie môže mať takúto podobu, v prípade, že obsah ste našli na zahraničnej stránke, môžete použiť vzor v angličtine. Kópiu oznámenia môžete poslať na e-mail info@beznenavisti.sk, usmernia vás, ako postupovať ďalej.

Návody a informácie pochádzajú od spriatelenej stránky “Bez nenávisti na internete”. Cieľom ich kampane je zastaviť šírenie netolerancie na internete, poukazujú predovšetkým na demokraciu a ľudské práva. K problematike možno nájsť na ich webe aj ďalšie podklady a materiály.

Ak nechceš len nahlasovať nenávistné prejavy online, ale chcel by si spraviť aj niečo v “offline” živote, máme pre teba výzvu –  Zapoj sa aj ty!, splň jednotlivé úlohy a môžeš vyhrať super ceny :)